Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

I. AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A jelen tájékoztató vonatkozásában adatkezelőnek minősülnek az alábbi cégek:
Adatkezelő neve: Manageline Network Kft. (a továbbiakban: Manageline vagy adatkezelő), székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 27. 4. emelet 8., cégjegyzékszám: 01 09 967823, adószám: 10456471241, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képv.: Burányi Viktor ügyvezető, e-mail cím: info@plantrevolt.hu

Adatkezelő neve: Clientfactory Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Clientfactory Kft. vagy adatkezelő) székhely: 2724 Újlengyel, Határ utca 12., cégjegyzékszám: 13-09-191642, adószám: 26249731-2-13, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, képv.: Marozsák Szabolcs ügyvezető önállóan, e-mail cím: szabolcs@ugyfelgyar.hu

Adatkezelő neve: Total Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Total Studio Kft. vagy adatkezelő) székhely: 1043 Budapest, Kassai utca 11. 4. em. 24., cégjegyzékszám: 01 09 902605, adószám: 14410615241, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, képv.: Tamás Gergely ügyvezető önállóan, e-mail cím: tamas.gergely@totalstudio.hu

II. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

A kezelt személyes adatok köre www.plantrevolt.hu/kapcsolat aloldalon kapcsolatfelvétel céljából, önkéntesen megküldött adatokra, illetve a valamilyen email címre megküldött üzenetekben kerül átadásra az Adatkezelő részére.
Tájékoztatjuk, hogy a www.plantrevolt.hu weboldal üzemeltetője a Total Studio Kft., amely társaság az Ön megkeresésével összefüggésben adatkezelőnek minősül.

Személyes adatokat gyűjtünk azzal kapcsolatban, amikor Ön általános érdeklődést mutat termékeink irányába, vagy üzenetet küld nekünk.

Az adatkezelő által gyűjtött személyes adatok kategóriái:

Az adatkezelés célja és időtartama:
Az adatkezelés célja kizárólag a Manageline Kft. webodalán keresztül üzenetet küldött személyeknek való válaszadás, illetve a termékekkel kapcsolatos információk elküldése, termékek megvásárlásához kapcsolódó adatok begyűjtése.

Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok adatkezeléshez való hozzájárulása az üzenetküldéssel, űrlap kitöltéssel, vásárlással megadottnak tekintendő.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

A üzenetküldésnél, űrlap kitöltésnél, vásárlásnál az adatszolgáltatás önkéntes, amelyet az adattulajdonos az adatok megadásával elfogad.
A személyes adatianak tárolási időtartama 3 év. A személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama alatt az érintett bármikor jogosult az adatkezelő áltak – a rá vonatkozó – adatokba való betekintésre, azokról másolatot készíthet.

Személyes adatok továbbítása harmadik felek részére: adatfeldolgozás miatt átadásra kerülhetnek számviteli és adózási célból adatkezelő által megbízott könyvelő irodának, ügyvédi irodának, követeléskezeléssel üzletszerűen foglalkozó vállalkozozásnak, postázási és kézbesítési célból a Magyar Postának, adatkezelő adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottainak, teljesítési segédeinek, hatóságoknak, bíróságoknak

Az érintett hozzáférési joga:
Ön – erre irányuló kérdése esetén – jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
d) az Ön joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) ha az adatokat nem az Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, illetőleg törlését kezdeményezze, amely kérésének az Adatkezelő köteles eleget tenni.

A Manageline intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró adatfeldolgozók és a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően és a jelen tájékoztatóban foglalt szabályok betartása mellett kezelhessék az említett adatokat.

A személyes adatok megsértésének észlelése esetén a Manageline haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst a Manageline indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Manageline indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az ügyfeleket az adatvédelmi incidensről.

III. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ön a fenti jogokat bármikor gyakorolhatja, adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulását visszavonhatja vagy módosítását kérheti, továbbá panasszal fordulhat az adatkezelők fentiekben megjelölt elérhetőségein (székhely, e-mail cím) a Manageline-hoz.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a Manageline, mint adatkezelőkön túl az alábbiakhoz fordulhat: a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatósághoz (NMHH, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 1525 Budapest Pf. 75.), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.). Az előfizető vagy felhasználó a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak Szolgáltató általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu).